Utskriftsvennlig side   
Menu
 Art from the future
Dyphavslensing av olje.

Klikk for å se kun bildet
zoom
Denne side er opprettet for å publisere et nytt lensesystem, spesialutviklet for å handtere olje fra havarerte tankskip, og andre oljeforekomster beliggende på havbunn. Av hensyn til opphavsrett til systemet, vil det ikke bli offentliggjort detaljer av systemet, ei heller vil prinsipper bli vesentlig omtalt. Det er allerede sendt en del informasjon til sentrale operatørselskaper i Norge, som så i hovedsak har bekreftet å ha mottatt mine henvendelser. Informasjon er også videresendt til Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO), som har bedt om nærmere beskrivelse av dette systemet. Det vil nok ta en del tid å lansere et nytt lensesystem, kanskje alt for lang tid, og det er derfor av interesse å komme i kontakt med eventuelle organisasjoner/operatører, som har nødvendig størrelse til å evaluere systemet. Det vil være i min interesse å samarbeide med en operatør om dette, og sammen komme frem til en avtalefestet overenskomst, som vil sikre de innvolverte parters interesser. For å gjøre det mulig for eventuelle andre interesenter, å ta del i den videre saksbehandling med dette prosjektet, har jeg kommet til den konklusjon, å la dem som ønsker det, få innsyn i deler av den korrespondanse som har funnet sted. Det vil av hensyn til personvern, ikke nevnes noen navn på denne side.
Jeg anmoder eventuelle intereserte om å ta kontakt. Benytt gjerne kontaktside ved å klikke HER!

Med hilsen Kenneth Skailand, Skailand Kranservice, www.mobilcrane.com
______________________________________________________________________________

Att. Operatørselskap X Norge.

Jeg har etter forliset av skipet "Prestige", jobbet en del med prosjektering av et system for å kunne ta hand om alle størrelser av oljeutslipp, i en tidlig fase. Prinsippet er trolig ikke benyttet av noen operatører, og det vil trolig være av vesentlig interesse for alle operatører som utvinner olje til havs. Systemet vil kunne benyttes på de fleste instalasjoner, og ved mange havarier. Utslipp fra fjernbetjente brønnhoder vil kunne handteres på kort varsel, alt etter hvilken beredskap det legges opp til. Produksjonskostnader vil beløpe seg til brøkdeler av hva eventuelle utslipp påfører av økonomiske tap. Utstyret vil kunne benyttes på alle havdyp, uten nevneverdige problemer. Til eksempel ville dette utstyr kunne handtert utslippet fra "Prestige" i løpet av få dager. En lekkasje fra et brønnhode i størrelsen 1000 m3, vil være som meget liten å handtere, trolig vil mitt utstyr kunne ta hand om utslipp opp mot 500-1000 m2 per time, avhengig av densitet og viskositet. For å komme videre med dette, er det ønskelig for meg å komme i kontakt med interesser i slik utvikling. Skulle det være interesse for å gå videre med dette, vennligst ta kontakt.
Det gis tillatelse til å distribuere dette skriv til eventuelle interesser.
 
Mvh Kenneth Skailand
Skailand Kranservice
Lerkeveien 10
N-4400 Flekkefjord
Norway
Tlf: +47 917 93211
Web: www.mobilcrane.com
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Mail fra Operatørselskap X Norge.

Hei Kenneth,
viser til hyggelig samtale i dag, og jeg har diskutert videre med mine kolleger. Det kom opp en sak - hvordan håndteres gassen som kommer ut sammen med oljen?
 
Med vennlig hilsen
XXXX XXXXXX

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
Hei igjen, XXXX XXXXXX

Takk det samme, hyggelig at dere tok kontakt i dag. Skal prøve å svare helt kort på deres problemstilling angående gassen i oljen. Utstyret mitt er primært utviklet for å ta hand om oljeutslipp, av flere kategorier, men dog ikke egnet til å ta hand om gass. Det vil være nødvendig å separere oljen fra gassen, men en slik prosess-enhet, vil (meget trolig) kunne integreres i nåværende utgave av utstyret. Gassen vil deretter måtte bli frigjort. Eventuelle gassrester i oljen, vil kunne evakueres automatisk. 
Systemet er som nevnt tiltenkt oljelekkasjer / havarerte skip, og vil fungere best til slik bruk. Det vil være av betydning for dimensjonering, hvilken volumfordeling av olje/gass aktuell lekasje inneholder, ved aktuell havdybde. Har tegnet litt prinsippskisser i AutoCad, som enkelt illustrerer prinsippet.
Det er nok tenkelig at utstyret er mere tiltenkt rene oljeutslipp, og at det vil være naturlig å starte med det som basic, og så videreutvikle ting derfra. Intensjonen med min henvendelse til XXXXXXXX, var å komme i kontakt med interesser i slikt utstyr, og så i felles-skap viderebehandle prosjektet. Det er ønskelig å delta i dette, mere en bare å komme med ideen. Det vil være enklere for et stort konsern å ivareta interesser i et slikt prosjekt, og derfor mere hensiktsmessig å gå denne vei, en å eventuelt patentbeskytte dette, for så å se om noen har interesse av det. Jeg har også sendt tilsvarende henvendelser til andre konsern. Det vil være forretningsmessig riktig å inngå samarbeide med en instans. Skulle det være interesse for å diskutere dette nærmere, ta gjerne kontakt. Jeg driver egen næring, og vil kunne tilpasse en dag å møtes relativt enkelt.
 
Mvh Kenneth Skailand
 
Skailand Kranservice
Lerkeveien 10
N-4400 Flekkefjord
Norway
Tlf: +47 917 93211
Web: www.mobilcrane.com
______________________________________________________________________________ 

Mail fra organisasjon Y.
 
For å kunne foreta en vurdering av din henvendelse til (Operatøselskap Z), ber vi om å få oversendt info om konseptet.


Mvh/Best Regards

XXX SSSSSS
ABCDE

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Att. XXX SSSSSS, ABCDE
 
Takker for deres henvendelse, og vil gjerne følge opp mine henvendelser angående mitt konsept for å berge olje. Etter havariet av "Prestige" jobbet jeg en del med å utvikle et system for å relativt enkelt ta hand om oljeutslipp, primært fra kilder som har havarert, og ligger på havbunn. Systemet er bygget på et enkelt prinsipp, og vil dermed egne seg til å ta hand om olje på de fleste havdyp. Selve utstyret har små problemer med store dyp, mens det selvfølgelig vil kreves mere av kontrollutstyret/posisjoneringen på dyp som eks. "Prestige" ligger på.
Det må presiseres at dette utstyr IKKE er egnet til å ta hand om olje som allerede er kommet til overflaten. I hovedsak går konseptet ut på å samle oljen, og ------  ------------------  ---------------------  -------------------- ---------------------  ----------- ----------- ----------------------- ---------------  -------------- --------------- -------------- ---------------og det vil også være i fiskerinæringens interesse å unngå oljeutslipp. 
Jeg har tegnet noen relativt enkle prinsipp-skisser i AutoCAD. Det er imidlertid ønskelig med en nærmere drøfting av hvordan å handtere dette konseptet, før jeg legger frem alle detaljer.
Utstyret er tiltenkt brukt på alle nåværende og fremtidige oljeforekomster som befinner seg i skipsvrak ( eventuelt brønnhoder/rørledninger ), uansett størrelse. Det vil kunne tilvirkes moduler i mange størrelser, og kostnader for utstyr i bruk, vil måtte betegnes som bagatellmessige, om man forholder seg til alternativene. Utstyret tenkes produsert som moduler, tilpasset transport på semitrailer. Om man så har noen slike moduler plasert på strategiske steder, vil man kunne påbegynne en lenseoperasjon relativt raskt.
Selve lensingen av skipsvrak utføres ved enkle metoder, og det vil ikke være nødvendig med kompliserte undervanns-innretninger til dette formålet. For å overvåke selve lensingen, vil det være montert dertil egnede sensorer/kameraer, og det hele skal kontrolleres fra overflateskip. Det vil måtte brukes ROV for å posisjonere utstyret. Jeg har noen detaljer som knytter seg til dette, men ønsker en nærmere avtale for å legge frem dette. Det vil nok være en del detaljer som må videreutvikles, men hovedprinsippet er trolig greit. 
Min advokat anbefaler meg å kontraktfeste en avtale med det selskapet som eventuelt ønsker å gå videre med dette konseptet. Det vil trolig ikke by på nevneverdige komplikasjoner å komme til en slik løsning. Verdien av et slikt utstyr i bruk, kan neppe måles i penger, om man tar hensyn til alle de skader en eventuell oljeforurensing av Norske kystsoner påfører av både kortsiktige og langsiktige kostnader. Videre vil dette utstyr også ta hand om den oljen som ellers muligens vil brytes ned av naturen, og oljens verdi vil trolig dekke store deler av utstyret i bruk.
Det kan være ønskelig fra min side å medvirke i konseptet, om --------- finner det interessant. Jeg kommer gjerne og besøker dem/dere, for å drøfte den videre saksgang.
Med vennlig hilsen Kenneth Skailand.
 
Skailand Kranservice
Lerkeveien 10
N-4400 Flekkefjord
Mob. (+47) 917 93211
E-Mail:   post@mobilcrane.com
Internett: www.mobilcrane.com
 
______________________________________________________________________________
 
Rev. 20080224 www.mobilcrane.com bilde 
 
 
Tell a friend about this page
aeston 
Visitors: 7659 Last modified: 18.08.2023 Persons online: 9
Til toppen