Utskriftsvennlig side   
Menu
 Art from the future
Frustrerte Advokat-tekster

Hvordan sette en advokat på plass. Tekst i advokatens mail er ikke korigert, da visse skrivefeil illustrerer advokatens frustrasjon i øyeblikket. Lykke til med lesingen, og god fornøyelse.

 

 

-----Opprinnelig melding-----

Fra: Kenneth Skailand [mailto:post@mobilcrane.com]

Sendt: 10. juni 2008 19:35

Til: Advokat Ingvald Snerthammer
Emne: Purring Faktura 2486

Att. Advokat Ingvald Snerthammer                               Flekkefjord 10 juni 2008

 

4401 Flekkefjord

 

 

 

Viser til deres henvendelse, Purring, Faktura av 3 juni 2008. Henvendelsen gjelder deres faktura nr. 4286 av 26 november 2007.

 

Det er korrekt at jeg benyttet dine tjenester i forbindelsen med forliksklagen fra VestKran AS. I starten var det snakk om ett brev du skrev til Intrum Justitia (Har ikke sett noen kopi her, noe jeg forventer å få fra en advokat som jeg har engasjert). Ut over dette brevet hadde vi et lite møte i forkant av det første forliksmøtet. Etter at VestKran AS uteble fra forliksforhandlingene, hadde du den klare oppfatning at VestKran AS da hadde ett år på seg til å innkreve  sitt krav. Du sa riktig nok at du ikke var helt sikker i denne uttalelsen, men i stor grad sikker. Jeg fikk ikke dette skriftlig av deg, men finner det ikke problematisk å bruke dine utsagn i denne sammenheng.

Selv var jeg som du sikkert observerte, ikke helt enig med deg her. I etterkant har dette vist seg å stemme helt i tråd med min forståelse av loven.

 

I den nye tvistemålsloven finner du følgende:

§ 20-3 Når andre virkninger av saksanlegg inntrer og opphører

(1) De virkninger som følger av annen lovgivning av at søksmål er reist, inntrer når prosesskrivet som reiser saken eller inndrar kravet er sendt slik at fristen er avbrutt etter domstolloven § 146 eller § 146a. For krav som fremsettes i rettsmøte inntrer virkningen når kravet fremsettes.

(2) Når foreldelse er avbrutt ved forliksklage, opphører denne virkningen dersom stevning ikke er sendt til retten innen ett år fra forliksrådet innstilte behandlingen av saken.

(3) Hvis søksmålet avvises eller ellers ender uten dom og saksøkeren ikke er vesentlig å bebreide for dette, er virkningen etter (1) fortsatt i kraft hvis kravet reises i nytt søksmål innen tre måneder fra kjennelsen ble forkynt for saksøkeren. Mot oversittelse av tre måneders fristen kan det ikke gis oppfriskning.

§ 20-3 tilsvarer § 66 i den gamle tvisteloven, etter hva jeg husker. Uansett så var følgene av at VestKran AS ikke møtte til forliksmøtet, at saken ble avvist, og at VestKran AS deretter måtte fremme NY forliksklage for å få saken opp på nytt. Denne saken fikk da også ny dato for fristbryting i min sak. VestKran AS fremmet ikke noen rettsmidler i avvisnings-kjennelsen fra første forliksmøte, og denne kjennelsen ble dermed rettskraftig.

Det er vesentlig for min sak at slike viktige momenter blir ivaretatt, noe jeg overhodet ikke kan se du har vært i nærheten av. Ikke på noe tidspunkt viste du interesse for å sette deg inn i saken, tvert imot svarte du på mine forsøk på å forklare meg om saken, Sitat: "Jeg vil ikke enda bruke tid på å sette meg inn i saken". Sitat slutt.

Jeg fant det den gang nødvendig å anskaffe meg en advokat som ville sette seg inn i problemstillingen, da konsekvensen for å rote saken til, ville være ganske så fatal for meg og ikke minst min familiære tilværelse. I verste fall ville et nederlag mot VestKran AS føre til ett ganske så stort betalingskrav, opp mot millionen om ikke jeg hadde fått frem noe i mitt favør.

Slik du har behandlet denne saken, finner jeg å sammenligne med en håndtverker som i forsøket på å bytte en vannkran på kjøkkenet, ender opp med å fylle kjelleren med vann, og deretter forlange betaling for arbeidet. Jeg har ikke problemer med å betale nevnte faktura, men finner det ikke korrekt sett i sakens lys. At jeg ikke har reklamert på fakturaen i etterkant før nå, sidestiller jeg med at dere ikke har purret på kravet før nå.

Jeg imøteser deres syn på saken. Eventuell inkassosak vil ikke aksepteres, da dette klart ikke er annet en en liten tvist.

Mvh Kenneth Skailand

Ringveien 31

4400 Flekkefjord

Tlf: 917 93211

post@mobilcrane.com

www.mobilcrane.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Original Message -----

From: Advokat Ingvald Snerthammer
To: Kenneth Skailand

Sent: Wednesday, June 11, 2008 8:10 AM

Subject: SV: Purring Faktura 2486

 

Jeg tror nok du selv vet at det du srkiver er feil.  Vi hat hatt flere møter.  Du har gjentatte ganger ønskert at jeg på et tidlig tidspunkt skulle gå i dybden på problemstillingen.  Dete har jeg gjentatte forklart at har vært unødendig på de aktuelle tidspunkt.    Jeg tror nok du selv vet at fakturaen slett ikke er urimelig, og jeg imøtaseer at du gjør denne opp.  For min del kan jeg ikke akseptere at fakturaen krediteres.  Det er det overhode ikke grunnlag for, og den vil om nødvendig bli forfulgt. 

 

Om fakturan ikke er oppgjort, evt. at du ikke har erkjent ansvar innen 14 dager fra dags dato, vil forliksklage bli uttatt.

 

mvh 

Advokat Ingvald Snerthammer
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Opprinnelig melding-----

Fra: Skailand Kranservice [mailto:post@mobilcrane.com]

Sendt: 11. juni 2008 08:49

Til: Advokat Ingvald Snerthammer
Emne: Re: Purring Faktura 2486

Protesterer ikke på at vi har møttes, men det er vel egentlig snakk om relativ korte møter (nødvendig overlevert info for å utføre hva som er utført). Dette har du sikkert oversikt over, i hvert fall bør du ha det. Likeledes bør du legge ved slik info i din fakturering, likeså kopi av eventuelle brev du har sendt, uansett til hvem, så lenge det er på oppdrag for kunde.

Da gjenstår det bare din uttalelse i forbindelse med din handtering av min sak. Jeg tenker da på dette med virkningen av at VestKran AS ikke møtte til første forliksmøte, hvor du hevdet med stor sikkerhet at dem da hadde 1 år forlengelse på eventuell foreldelse. Fakturaen ser jeg ikke på som noe problem.

 

Mvh Kenneth

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Original Message -----

From: Advokat Ingvald Snerthammer
To: Skailand Kranservice

Sent: Wednesday, June 11, 2008 9:16 AM

Subject: SV: Purring Faktura 2486

 

Vedlagt følger timreregistrering.

 

Jeg ser ingen grunn til å gå inn på en lengre, og lite tjenelig iskusjon, om tolkning av rettsregler.  Jeg vil imidlertid påpeke at saken følger gammel tvistemålslov, og ikke ny tvistelov.  Dette grunnet overgangsbestemmelsene som tilsier at forliksrådssak som innkom før årsskiftet følger gammel lov.  Forøvrig mener jeg at jeg har utført mitt oppdrag på en forsvarlig måte.  Om jeg fullt ut hadde gjort som du hadde ønsket hadde jeg brukt langt flere tinge, og uten at man hadde vært noe lenger.

 

Ber deg ta stilling til om du erkjenner betalingsansvar for fakturaen eller ikke!

 

mvh

Advokat Ingvald Snerthammer 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Opprinnelig melding-----

Fra: Skailand Kranservice [mailto:post@mobilcrane.com]

Sendt: 13. juni 2008 11:13

Til: Advokat Ingvald Snerthammer 
Emne: Re: Purring Faktura 2486

Att. Advokat Ingvald Snerthammer
 

Tillater meg å gjenta mitt spørsmål vedrørende din faste påstand etter at VestKran AS ikke møtte i forliksrådet. Jeg tenker da på dette med virkningen av at VestKran AS ikke møtte til første forliksmøte, hvor du hevdet med stor sikkerhet at dem da hadde 1 år forlengelse på eventuell foreldelse. Som du sikkert oppfattet, så var jeg ikke enig i din konklusjon. Følgen ble at jeg engasjerte en annen advokat til å bistå meg i saken.

Han satte seg umiddelbart inn i saken, og utfallet fra neste forliksklage fra VestKran AS, og deretter påfølgende forliksmøte ble helt i tråd med min allerede oppfatning av loven. Som du ser i tidligere mail, så refererer jeg til den gamle tvistemålsloven, men har vist til den nye, da den gamle ikke er tilgjengelig på lovdata. § 66 tredje ledd i den gamle tvistemålsloven burde fått deg til å ha en helt klar annen oppfattelse av situasjonen enn det du viste til.

Du kan selvfølgelig nekte for at du hevdet å være ganske så sikker på at VestKran AS den gang hadde forlenget en eventuell foreldelse med 1 år. Men da går du mot både egne uttalelser og hva som vil være rimelig å feste lit til. For hvilken annen grunn skulle jeg da ha hatt for å finne ny advokat? Som advokat bør du erkjenne de faktiske forhold. Hadde jeg fortsatt å benytte deg med dette som grunnlag, ville saken min trolig stått ganske så annerledes nå. I verste fall ville jeg blitt påført et økonomisk tap opp mot millionen. Jeg finner det ikke rimelig å betale for din bistand, rent prinsippielt. Om du er ærlig med deg selv, så tror jeg ikke du heller ønsker å stå på ditt krav.

 

Mitt svar på om jeg erkjenner betalingsansvar for fakturaen blir følgelig. Jeg erkjenner ikke betalingsansvar for ditt arbeid i min sak, da følgene ved å benytte deg ville ha blitt ganske så fatale for meg. For ikke å være urimelig, og for at saken skal kunne løses raskt, vil jeg alikevel gå med på følgende løsning. Fakturaen krediteres 50% og jeg betaler 50%. Saken mellom oss vil da være forlikt. Synes det for deg å ikke kunne akseptere dette forslag, ser jeg frem til å møte deg i fortsettelsen av saken, hvor enn dette må finne sted. Som du sikkert forstår, så er det ikke penger jeg er opptatt av, men rett og slett prinsippet. Forøvrig bør det være rimelig klart at jeg ikke har samme oppfattelse av din kompetanse som jeg tidligere hadde.

 

Mvh Kenneth Skailand

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Original Message -----

From: Advokat Ingvald Snerthammer
To: Skailand Kranservice

Sent: Friday, June 13, 2008 10:38 AM

Subject: SV: Purring Faktura 2486

 

Jeg akepterer ditt forslag da dette hensyntatt tidskostnaden med å "krangle med deg" er mest hensiktsmessig.  Ber om at du innbetaler 50 % umiddelbart, og senest innen 1 uke. fra dags dato.  Ved mottak av beløpet vil jeg sende kreditnota på en annen halvpart.

 

For ordens skyld legger jeg til grunn at du med ovennevnte også er innforstått med at jeg for fremtiden ikke vil ta ytterligere oppdarg for deg

 

mvh

Advokat Ingvald Snerthammer
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

----- Original Message -----

From: Kenneth Skailand

To: Advokat Ingvald Snerthammer

Sent: Tuesday, December 09, 2008 5:34 PM

 

Til orientering.

 

http://www.mobilcrane.com/db/repository/Dom%20i%20sak%2008-034106TVI-LIST.pdf

 

PS. Savner kreditnota fra deg, ikke at det egentlig betyr så mye.

 

Mvh Kenneth

 

 

 
 
Tell a friend about this page
aeston 
Visitors: 7659 Last modified: 18.08.2023 Persons online: 16
Til toppen