Utskriftsvennlig side   
Menu
 Art from the future
Lister Barnevern v/Janne Ohnstad
Til våre venner!

Ønsker å komme med en liten forklaring her, slik at det ikke er noen venner som skal gå
rundt å tro en masse rart og feilaktig rundt vår familiesituasjon.

Onsdag 4 juni ble jeg kontaktet av barnevernet (Lister Barnevern, saksbehandler Janne
Ohnstad), og bedt om å komme i et møte med dem. Fant etter hvert ut at min kone også
var kontaktet av Lister Barnevern. Vi ble først holdt avskilt, og fikk komme sammen etter
hvert. Det var påstander om vold i hjemmet. Vil av hensyn til saken ikke komme nærmere
inn på dette her, men kan opplyse om at vi mener å ha en god sak.

Steven fikk ikke komme med oss hjem den dagen. Han blir godt tatt vare på av profesjonelle
folk. Jeg jobber det jeg makter med saken, samt å ta vare på kona her hjemme.

Jeg har prøvd å komme med små hint om hvordan vi har det, og hva jeg holder på med, men
det er ikke lett å få dette til å treffe alle forskjellige venner på rett måte. Derfor denne
forklaringen.

Dette er ingen lett situasjon, men når først gale har skjedd, så var det egentlig bra at dem
(Lister Barnevern, Janne Ohnstad) møtte en kar som meg, for jeg har vært ute en vinterdag
tidligere. Jeg har stor tro på at dette vil ordne seg, og at vi igjen en dag kan være en vanlig
familie. Må få legge til at Tukta ikke har vært ute de samme vinterdagene. Hun er alikevel
tapper som få...

Mvh Tukta & Kenneth

bilde
Dette bildet ble tatt om kvelden den 3 juni, etter at vi var kommet hjem fra sykehuset. Kona
var uheldig ved felling av et tre, og sagde seg i armen. Hun måtte sy 10 sting. Treet hun felte
holder hun i handen. Den kvelden ville Steven "Passe på mamma" og la seg ved siden av
henne i vår seng. Dagen etterpå kom han ikke hjem fra skolen.
PS. Merkene Steven har på armen er slike tatoveringer som de fleste barn liker å pynte seg
med.

bilde
Dette bildet ble tatt for en stund siden. Steven liker godt å være med pappa på tur. Vi ser
frem til å fortsette med slike turer og turer i fjorden når han kommer hjem igjen.

bilde
Dette bildet er tatt under vårt 2 timers samvær den 26 juni. Steven sa da følgende til oss:
"Har dere hørt at jeg ikke skal bo hos dere lenger? Til jeg blir 18 år skal jeg ikke bo hos dere.
Dama som kommer og besøker meg, sier at jeg skal bo på et fosterhjem til jeg blir 18 år." 
Litt ugreit å høre slikt når saken enda er i en spe opplysningsfase.
Senere tilsendte journaler
viste klart at det var Janne Ohnstad som hadde forklart situasjonen for Steven under hennes
besøk den 18 juni. 

3 September 2014
Dommen fra Lister Tingrett falt idag, vi fikk ikke medhold. Saken er følgende, i korte trekk:

Vi (min kone) ble kontaktet av Sunde Skole i fjor, og bedt med på et møte med noe som heter
"Basisteamet". Jeg var av en eller annen grunn ikke invitert med der. Dette teamet er
sammensatt av følgende enheter: Helsesøster, Skolelege, Sosiallærer, Spes.Ped.Leder, PPT,
Skoleinspektør, Lister Barnevern og kontaktlærere.
Lister Barnevern og en kontaktlærer meldte forfall.

Skolen hadde meldt opp eleven grunnet bekymring om trivsel og adferd. Skal ikke gå i detaljer
her. Det ble uansett inngått avtale om samarbeid mellom oss foreldre (uten min tilstedeværelse)
og skolen, hvor vi skulle ha kontakt med familiesenteret og eleven skulle snakke med
helsesøster. Jeg ble ca. 1 måned senere invitert med på et møte hvor jeg ble del av dette frivillige
opp mot familiesenteret. Deltakere ved dette møtet var begrenset til en kontaktlærer og en
inspektør. Møtet forøvrig var positivt, og det kom frem noen greie små endringer vi skulle prøve,
som faktisk fungerte greit.

Så litt om dette samarbeidet på familiesenteret. Vi var på 2 møter her, møter som fremsto som
helt greie, hvor småting i hverdagen ble diskutert, og mindre endringer ble avtalt gjennomført,
for å avhjelpe det som vi anså som "Vanlige" familieproblemer, da mest knyttet opp mot skolen
og læremestring. Ut over våren så vi at eleven hadde god fremgang, og var helt sikre på at det
ikke var noe mer problemer. Slik var vår hverdag frem til 4 juni, da barnevernet ringte oss. Lite
visste vi da hva eleven hadde gjennomgått gjennom 6 måneder på skolen.

Dette kunne ikke gått verre, så jeg advarer herved alle andre som muligens er i samme situasjon
om å være meget forsiktige med hva dem inngår av lignende avtaler. Slik saken står nå, kan vi
ikke gjøre så mye annet enn å følge vanlige saksbehandlingsrutiner, og ellers nøste litt i noen løse
tråder. Det vurderes stadig andre tiltak. Visse personer skal takke faen for at det ikke gikk helt til
helvete her, det skal jeg dokumentere etter hvert. Det kan dokumenteres at helsesøster ved
Sunde Skole hadde en rekke samtaler med gjeldende elev i perioden november 2013 til juni
2014, uten å foreta seg noe annet i saken enn å konferere med Lister Barnevern, som instruerte
helsesøsteren å ikke ta kontakt med foreldrene (oss). Så mens eleven var med på gjentatte
episoder på Sunde Skole, som resulterte i samtaler med helsesøsteren, gjennomgikk vi foreldre
2 samtaler med Familiesenteret, hvor som sagt småting i hverdagen ble diskutert. Dette kan
dokumenteres ut fra helsestasjonens egne dokumenter.

Samtalene mellom eleven og helsesøsteren hadde tidvis meget alvorlig innhold, men vold var ikke
noe som ble nevnt i det første halve året. At helsesøsteren her valgte å ikke foreta seg noe som
helst må være et grovt brudd på alle lover og forskrifter, dette uansett hva Lister Barnevern sa og
ikke sa. Hva om eleven f.eks. hadde gjort alvor av hva han truet med 8 april? Da hadde han ikke
vært i live idag. At en helsesøster i slike tilfeller bare roer ned eleven, og sender denne tilbake til
klassen uten å foreta seg noe opp mot foreldre kan ikke finnes korrekt.

Det kommer mer her etter hvert, men må vente litt, må ta dette litt paralelt med andre ting som
må iverksettes.

Innlegget vil bli redigert underveis... 


Flekkefjord kommune v/Kommunalsjef helse og velferd.
Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord
Tlf: 38 32 80 00
Fax: 38 32 80 09
E-post: post@flekkefjord.kommune.no

Kopi til politiet etc….

Kenneth Skailand
Ringveien 31

4400 Flekkefjord
Tlf: 917 932 11
E-post: post@mobilcrane.com

Begjæring.
Min familie, bestående av vår sønn, Steven Skailand f. 20.09.2005, min kone
Sudarat Skailand f. 07.02.1969 og undertegnede Kenneth Skailand f. 27.05.1960,
har nå vært gjenstand for langvarig rettstrid i forbindelse med Lister Barnevern’s
akuttplassering av vår sønn den 4. juni 2014.

Grundig arbeid ved innhenting og gjennomgang av sakens dokumenter, har
avdekket sterk mistanke om feil i helsevesenets saksbehandling, da nærmere
spesifisert opp mot helsesøster NNa's opptreden og utførelse av
sitt arbeid som helsesøster ved Sunde Skole i skoleåret 13/14. Som vedlagt
informasjon viser, deltok vi i et samarbeid med skolen og helsevesenet i
denne saken. Imidlertid viser det seg nå i etterkant at det har vært mangelfull
og til dels helt fraværende kommunikasjon mellom helsesøster NNa
og familiesenteret, hvor jeg og min kone hadde samtaler med NNb og NNc.

Mens vi i to møter (10/2 og 3/3) i samarbeid kom frem til små og greie endringer
i hjemmet, for å bedre vår sønns mestring på skolen, og også i noe grad mindre
problemer spesielt knyttet til skole og sfo i hjemmet, gjennomgikk vår sønn en
rekke møter med helsesøster på skolen, dette fremgår i vedlagte referater.
Vi fikk i vårt andre møte positive tilbakemeldinger fra NNb og NNc, og
det ble av forskjellige grunner ikke flere møter. Av den grunn var vi i god tro at
dette fungerte bra, alle signaler i hjemmet indikerte også at dette var slik.

Ved å studere referatene fra helsesøster NNa, får man et helt annet
bilde av saken. I Lister Tingrett den 20. august opplyste NNa at hun
ikke hadde tatt kontakt med foreldrene i denne saken på noe tiidspunkt.
Hun opplyste videre at hun hadde hatt kontakt med NNb, men
NNb sier at denne kontakten var helt generell, og gav ikke NNb noen
indikasjon på bekymring. NNa opplyste videre i tingretten at hun
hadde konferert med Lister Barnevern (mener hun nevnte Janne Ohnstad her)
i saken, og fått tilbakemelding om IKKE å ta opp dette med foreldrene.

Med tanke på alvorligheten i referatenes innhold, finner jeg det meget kritikk-
verdig at en helsesøster kan unnlate å gripe inn i en slik situasjon, vi har her med
en gutt på 8,5 år å gjøre. Jeg tør ikke tenke på hva som kunne blitt utfallet om
Steven hadde gjort alvor av hva han uttalte den 8 april, men vil tro at alle
dokumenter i saken da hadde forsvunnet, og at vi så ville stått tilbake med et
tragisk og uforståelig tilfelle uten noen svar.

Det var tidlig i saken aldri snakk om vold, og da er det ikke snakk om å ikke bringe
foreldre inn i en slik sak. Først etter et halvt år ble det snakk om vold i saken, som
igjen førte til at Lister Barnevern gikk til akuttaksjon og henta gutten vår.
At gutten har hatt problemer på skolen hersker det ikke noen tvil om noe sted
lenger, det kommer klart frem i saksdokumenter i saken. Om vi foreldre hadde
blitt brakt inn i saken på et mye tidligere tidspunkt, så er det ikke tvil om at vi nå
hadde hatt en helt annen situasjon..

Basert på vedlagte referater begjærer jeg saken undersøk. Alvoret i saken tilsier
meg at det er begått straffbare handlinger, og jeg vil derfor anta at kommunen
bør overlate etterforsking av saken til politiet, som på sin side må foreta
etterforsking og eventuell straffeforfølgelse. Av den grunn får dem kopi av dette
skrivet. Videre synes det for meg viktig at saken ikke blir tiet i hjel, og jeg sender
derfor også kopi av denne begjæringen til media.

Når det gjelder NNa’s opptreden i denne saken, så vil jeg be om at hun
tas ut av sin stilling med øyeblikkelig virkning, så hun ikke kan volde mer skade enn
hun hittil har gjort. Om hun på noe senere tidspunk kan gjenoppta sitt arbeid vil
eventuell gransking og etterforsking avklare.

Vedlegg 5 sider.

Med vennlig hilsen.

Flekkefjord 3. september 2014 ______________________________
                                                                          Kenneth Skailand


Etablert 20140625  Revidert 20150817 www.mobilcrane.com bilde 

 
 
Tell a friend about this page
aeston 
Visitors: 7659 Last modified: 18.08.2023 Persons online: 28
Til toppen