Utskriftsvennlig side   
Menu
 Art from the future
Klage til Sivilombudsmannen

Sivilombudsmannen
Postboks 3, Sentrum, 0101 Oslo

Organisasjonsnummer: 974 761 270

Telefon: +47 22 82 85 00
Grønt nummer: +47 800 80039

E-post:
postmottak@sivilombudsmannen.no


Kenneth Skailand
Ringveien 31 4400 Flekkefjord
F.nr: 27.05.1960
Telefon: (+47) 91793211
E-post: post@mobilcrane.com

Klage til Sivilombudsmannen.

Undertegnede Kenneth Skailand (heretter omtalt som «klager») har etter lengre konflikt med det offentlige kommet til at en klage til Sivilombudsmannen nå er nødvendig. Det presiseres at klagen ikke er rettet mot et enkelt vedtak eller en enkeltstående hendelse, men at hele saken sett under ett vil være grunnlaget for klagen. Opplyste tidsfrist, hvor det fremgår at klagen må fremmes innen ett (1) år etter vedtak eller hendelse, ses derfor ikke å være relevant her. Sivilombudsmannen bes derfor om å se på hele sakens behandling under ett som innklaget sak.

Foranledning.

Familien som klagen vedrører:
Mor Sudarat Skailand F.nr: 07.02.1969, far Kenneth Skailand F.nr: 27.05.1960 og felles barn Steven Skailand F.nr: 20.09.2005

Bopel under saken:
Felles bopel på Ringveien 31, 4400 Flekkefjord. Huset ble kjøpt i fellesskap sommeren 2005.

Klager ble kjent med Sudarat Skailand i 2001 og giftet seg med henne i februar 2002 (Thailand). Det ble inngått formelt ekteskap i Norge i mai 2002. Klager har jobbet hele livet i anleggsvirksomhet, og mor kom etter hvert til å drive egen butikk i Flekkefjord. Grunnet klagers arbeid ofte besto i bortearbeid, hadde mor hovedansvaret for oppfølging av felles sønn (Steven) i det daglige. I den forbindelse hadde mor hatt kontakt med Flekkefjord Familiesenter v/Inger Lill Grimestad i 2011 for å få litt veiledning.

Høsten 2013 ble mor og kontaktlærer Hilde Holmgren Jensen enige om å benytte skolens tilbud om hjelp via Basisteam, et frivillig kommunalt tilbud. Dette da det fra skolens side fremgikk at Steven kunne være litt sint på skolen i enkelte tilfeller. Omfanget var ikke av en størrelse som hadde gitt noen form for tidligere meldinger fra skolen, altså relativt beskjedent.

Saken ble behandlet i Basisteam 7. november 2013. Klager (far) var ikke tilstede, barnevernet hadde også forfall. Det ble da inngått avtale om at foreldre skulle samtale med Flekkefjord Familiesenter, mens helsesøster ved Sunde Skole, Liv Berit Einseth, skulle ha kontakt med Steven på skolen.

Skolen kalte inn til møte med begge foreldre den 5. desember 2013, hvor avtalen ble formidlet og mindre detaljer drøftet. Tilstede var da begge foreldre, inspektør Turid Litlehei Fosse og kontaktlærer.

Det offentliges oppbygging av sak før akuttvedtak (Opplysningene er basert på fakta fremkommet i senere dokumenter).

Helsesøster ved Sunde Skole, Liv Berit Einseth, startet opp like etter Basisteamets møte samtaler med Steven. Dette ble først kjent for foreldrene i juni 2014, da etter at klager selv innhentet relevante dokumenter fra forskjellige etater. Allerede før 5. desember 2013 tok helsesøster LBE kontakt med ledelsen ved Sunde Skole for å få skolen til å sende bekymringsmelding til Lister Barnevern. Skolen etterkom ikke helsesøsterens anmodning.

10. desember 2013 ringte helsesøster LBE til Lister Barnevern og meldte sin bekymring i saken. Det ble da besluttet å vente med å foreta seg noe til etter jul. Det fremkommer i dokumenter etter jul at bekymringen ikke lenger var så alvorlig, da «Steven hadde fått det grønne legoflyet til jul». Helsesøsteren har opplyst at meldingen ble gitt anonymt. Imidlertid opplyses det fra skolen at det sendes referat til alle involverte i basisteam etter møter, også barnevernet. Barnevernskurator Janne Ohnstad kan derfor ikke høres med å omtale Steven som anonym.

Etter et basisteams møte i midten av januar 2014, tok barnevernskurator Janne Ohnstad kontakt med den anonyme guttens kontaktlærer, og hun møtte også opp på Sunde Skole for å hjelpe skolen med å skrive bekymringsmelding. Skolen opplyste igjen at dem ikke så noen grunn til å sende bekymringsmelding.

Hva «klager» m/familie opplevde før akuttvedtak.

Mor til Steven tok seg til vanlig av eventuelle spørsmål/saker med skolen. Klager (far) ble informert om Basisteamets avtale, og om møtet som skolen ville ha den 5. desember 2013, og begge deltok på dette møtet, som for øvrig var konstruktivt. Det ble der avtalt med begge foreldre å gjennomføre samtaler med Flekkefjord Familiesenter, og orientert litt om hva dette gikk ut på. Bl.a. gikk det klart frem at dette var et kommunalt tilbud som skolen gjerne brukte. Etter dette møtet gikk det noe tid før første møte ved familiesenteret, grunnet forskjellige uvesentlige ting. 

Første møte med Flekkefjord Familiesenter - 10. februar 2014.

10. februar 2014 ble første møte ved Flekkefjord Familiesenter gjennomført. Deltakere var mor, far, familieterapeutene Inger Lill Grimestad og Annette Lund. Det blir snakket ganske mye under møtet, som da vedvarte i ca. 1,5 time. Grensesetting og fordeling av ansvar mellom foreldre var det vesentlige som ble omtalt. Det blir også snakket om begge foreldres oppvekst. Små endringer i hvordan takle problemstillinger avtaltes utprøvd. Det ble snakket lite om hvordan Steven hadde det på skolen. Inger Lill Grimestad opplyste kun at det var hennes kollega som hadde kontakt med Steven.  I oppstart av møtet stilte undertegnede (far) spørsmål til om barnevernet hadde noe med familiesenteret å gjøre. Inger Lill Grimestad avkreftet det på det sterkeste (Hvilket vil bli bevist som uriktig senere).

Andre møte med Flekkefjord Familiesenter – 3. mars2014.

3. mars 2014 ble det igjen avholdt møte ved Flekkefjord Familiesenter. Dette møtet ble ganske kort, og i hovedsak ble det bare formidlet positive tilbakemeldinger om hvor bra dette gikk. Det ble videre avtalt et neste møte den 7. april 2014, som da mor skulle gå alene på om far ikke kunne stille.

Akuttvedtak 1 - 4. juni 2014.

«Klager» fikk telefon ca. 14.00 den 4. juni 2014 fra Lister Barnevern. Ble bedt om å møte så snart som mulig på Flekkefjord Helsestasjon. Fikk ordna seg fri fra jobb, var heldigvis i nærhet (mot normalt). Møtte på helsehuset 14.30 og ble informert av barnevernet at det var fremkommet påstander om vold i nære relasjoner. «Klager» krevde da å gjøre lydopptak av samtalen, hvilket ble gjort. Mor var i et tilstøtende rom. Påstandene ble benektet av begge, først hver for seg, så i fellesskap. Det ble diskutert hva som kunne være opphavet. Barnevernet ville undersøke mer. Plassering i nettverk ble diskutert, og Steven kunne være hos en tante. Men barnevernet oppgraderte usikkerheten ganske raskt, og resultatet ble akuttplassering på Søgne. «Klager» spurte når dem skulle starte med å undersøke neste dag. Det ble ikke mer undersøking. Ikke noensinne.

Akuttvedtak 1 – Klagebehandling.

Akuttvedtaket ble klaget inn til Fylkesnemnda og behandlet den 17. juni 2014. Som forventet førte ikke klagen frem, da det er helt normalt at slike vedtak ikke oppheves før saken er fullt utredet. Dette er en selvfølge for å sikre barn.

Barnevernets handtering av saken etter akuttvedtaket.

Steven ble plassert i et beredskapshjem på Søgne, og barnevernet ordnet kun med samværsavtaler. Det ble gitt 2 timer hver 14 dag. Videre ble det avtalt møter ved BUF-Etat, hvor «klager» møtte til alle møter. Men ingen var noensinne villige til å snakke om sak, kun hva som skulle skje fremover. Barnevernet iverksatte innhenting av relevante dokumenter, hvilket innebærer at det sendes ut skriftlige henvendelser om dette. Når disse dokumentene kom inn til barnevernet er uvisst, men det er tvilsomt at de ble med i vurderingen når barnevernet begjærte 4.12-sak i starten av juli 2014.

«Klagers» handtering av saken etter akuttvedtaket.

«Klager» gikk ut i sykemelding og startet opp arbeid med å innhente relevante dokumenter og tilgjengelige opplysninger dagen etter akuttplasseringen. Det var et vanskelig arbeid. Referater fra helsestasjonen ble også innhentet, og ut fra disse ble det etter hvert grunnlag for å mistenke at det var mye rart i kulissene. Nærmere gjennomgang viste at helsesøster Liv Berit Einseth hadde gjennomført en rekke samtaler med Steven uten at dette gikk frem i den kontakten foreldrene hadde med Flekkefjord Familiesenter. Notatene er vesentlige i saken, det samme er helsesøsterens politiavhør.

Akuttvedtak 1 stevnes for Lister Tingrett.

20.august 2014 gikk saken ved Lister Tingrett uten at privat part ble hørt, dette på tross av fremkommede opplysninger, og mange vitner som bekreftet at mye ikke stemte i barnevernets påstander. Imidlertid kom mye nødvendig informasjon frem først etter lang tid, noe som gjorde at det var vanskelig å få oversikt over selve saken.

Vesentlige opplysninger som bevis saken lå i politiets avhør, og siste avhør i saken ble gjort 6. november 2014, altså etter Fylkesnemndas behandling av saken. «Klager» fikk se gjennom politiets dokumenter i en halv time en gang i oktober 2014, og det sier seg selv at det ikke er mulig å få med helheten i opp mot 100 sider på så kort tid. Først da privatetterforsker Finn Abrahamsen (tidligere Oslo Politi) ble engasjert juni 2015, fikk man disse dokumentene tilgjengelige.

Kontakt med Flekkefjord Kommune.

I juli 2014 ble rådmann Bernhard Nilsen kontaktet, og det ble avtalt å ha et møte med ham når han hadde startet sin jobb som rådmann den 1. august samme år. Møtet fant sted 5. august 2014. Det er ingen ting som tyder på at Flekkefjord Kommune noensinne foretok seg noe for å finne ut hva som egentlig hadde skjedd i sakens anledning.

Barnets opplevelser i beredskapshjemmet og Langenes Skole.

Det fremkom ikke så mye informasjon rundt Stevens opplevelser i beredskapshjemmet de første ukene. Men allerede etter samværet 26. juni 2014 fikk man første signalene på at noe ikke stemte. Imidlertid fikk ikke privat part denne infoen før etter lang tid, da den lå i referater som kom som vedlegg langt ute i saksgangen. Det går imidlertid klart frem at Steven gav uttrykk for at han ville hjem, og at han opplyste at det var en misforståelse som hadde skjedd på skolen. Først 13. november 2014 fikk «klager» frem i en samtale hvem på skolen som hadde stått bak hele historien.

Steven startet opp 4. klasse ved Langenes Skole. Det gikk imidlertid ikke så mange dager før det ble problemer der. En assistent ble satt inn. Hun holdt ut i en uke. Neste assistent holdt ut en måned. I Fylkesnemnda viste hun frem begge overarmer fulle av blåmerker. Deretter fikk Steven to voksne menn til personlig assistanse, hvor den ene ble hans assistent ut det året. Alle skolens 270 elever var redde for Steven. Han deltok ikke lenger i vanlig undervisning. I et tilfelle banket han en voksen dame til hun gråt. Alt dette fikk vi opplyst i Fylkesnemnda den 5. november 2014. Kontrasten mot hvordan det var på Sunde Skole før han ble akuttplassert var astronomisk.

Samvær 26. juni 2014.

Det ble gjennomført et samvær ved en bowlingbane i Kristiansand den 26. juni 2014. En halv time inn i samværet spurte Steven om «klager» og mor hadde hørt at han ikke skulle bo mer hjemme. Det ble svart at det nok bare var en stund mens barnevernet undersøkte saken. Men han gjentok at han skulle bo borte til han ble 18 år. Han var da 8 år.

Etter samværet ble det sendt krav til Lister Barnevern om å bytte ut Barnevernskurator Janne Ohnstad, da det syntes uten tvil at hun hadde forhåndsdømt i saken, og likeledes handlet svært ukorrekt mot et barn. Det ble også bedt om å få tilsendt referater fra gjennomførte samvær, for å følge opp hva som ble skrevet.

Akuttvedtak 2 – 1. juli 2014.

Lister Barnevern brukte advokat til å svare på henvendelsen fra undertegnede. Referater fra gjennomførte samvær ble mottatt, da sammen med et nytt akuttvedtak som stanset all gjennomføring av fortsatte samvær med begrunnelse at Steven ble forsøkt påvirket av foreldrene (Far).

Akuttvedtak 2 – Klagebehandling.

Akuttvedtak 2 ble klaget inn til Fylkesnemnda, men Lister Barnevern trakk vedtaket like før klagebehandling, da dem etter hvert ble klar over at dem ikke kunne vinne den runden. Det gikk klart frem at barnevernskurator Julie Camilla Grytting Larsen hadde endret litt på fakta, og at dette kunne bevises ved bruk av lydopptak. Referatet inneholdt for øvrig flere grove «feilsitater», noe som klart kommer frem om man leser referater opp mot lydfiler.

Samtale med familieterapeut Inger Lill Grimestad – 2. september 2014.

For å avdekke om også familieterapeut Inger Lill Grimestad skulle inngå i begjæringen til Flekkefjord Kommune, ble det den 2. september avtalt en samtale med familieterapeuten og hennes overordnede. Denne samtalen varte i nesten en time, og gav inntrykk av at Inger Lill Grimestad ikke hadde opptrådt klanderverdig. Senere fremkommet informasjon viser at dette ikke var korrekt.

Begjæring til Flekkefjord Kommune – 3. september 2014.

Flekkefjord kommune v/Kommunalsjef helse og velferd.
Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord
Tlf: 38 32 80 00
Fax: 38 32 80 09
E-post: post@flekkefjord.kommune.no

Kopi til politiet etc….

Kenneth Skailand
Ringveien 31
4400 Flekkefjord
Tlf: 917 932 11
E-post: post@mobilcrane.com

Begjæring.
Min familie, bestående av vår sønn, Steven Skailand f. 20.09.2005, min kone Sudarat Skailand f. 07.02.1969 og undertegnede Kenneth Skailand f. 27.05.1960, har nå vært gjenstand for langvarig rettsstrid i forbindelse med Lister Barneverns akuttplassering av vår sønn den 4. juni 2014.

Grundig arbeid ved innhenting og gjennomgang av sakens dokumenter, har avdekket sterk mistanke om feil i helsevesenets saksbehandling, da nærmere spesifisert opp mot helsesøster Liv Berit Einseth’s opptreden og utførelse av sitt arbeid som helsesøster ved Sunde Skole i skoleåret 13/14. Som vedlagt informasjon viser, deltok vi i et samarbeid med skolen og helsevesenet i denne saken. Imidlertid viser det seg nå i etterkant at det har vært mangelfull og til dels helt fraværende kommunikasjon mellom helsesøster Liv Berit Einseth og familiesenteret, hvor jeg og min kone hadde samtaler med Inger Lill Grimestad og Annette Lund.

Mens vi i to møter (10/2 og 3/3) i samarbeid kom frem til små og greie endringer i hjemmet, for å bedre vår sønns mestring på skolen, og også i noe grad mindre problemer spesielt knyttet til skole og SFO i hjemmet, gjennomgikk vår sønn en rekke møter med helsesøster på skolen, dette fremgår i vedlagte referater. Vi fikk i vårt andre møte positive tilbakemeldinger fra Inger Lill og Annette, og det ble av forskjellige grunner ikke flere møter. Av den grunn var vi i god tro at dette fungerte bra, alle signaler i hjemmet indikerte også at dette var slik.

Ved å studere referatene fra helsesøster Liv Berit Einseth, får man et helt annet bilde av saken. I Lister Tingrett den 20. august opplyste Liv Berit Einseth at hun ikke hadde tatt kontakt med foreldrene i denne saken på noe tidspunkt. Hun opplyste videre at hun hadde hatt kontakt med Inger Lill Grimestad, men Inger Lill sier at denne kontakten var helt generell, og gav ikke Inger Lill noen indikasjon på bekymring. Liv Berit Einseth opplyste videre i tingretten at hun hadde konferert med Lister Barnevern (mener hun nevnte Janne Ohnstad her) i saken, og fått tilbakemelding om IKKE å ta opp dette med foreldrene.

Med tanke på alvorligheten i referatenes innhold, finner jeg det meget kritikkverdig at en helsesøster kan unnlate å gripe inn i en slik situasjon, vi har her med en gutt på 8,5 år å gjøre. Jeg tør ikke tenke på hva som kunne blitt utfallet om Steven hadde gjort alvor av hva han uttalte den 8 april, men vil tro at alle dokumenter i saken da hadde forsvunnet, og at vi så ville stått tilbake med et tragisk og uforståelig tilfelle uten noen svar.

Det var tidlig i saken aldri snakk om vold, og da er det ikke snakk om å ikke bringe foreldre inn i en slik sak. Først etter et halvt år ble det snakk om vold i saken, som igjen førte til at Lister Barnevern gikk til akuttaksjon og henta gutten vår. At gutten har hatt problemer på skolen hersker det ikke noen tvil om noe sted lenger, det kommer klart frem i saksdokumenter i saken. Om vi foreldre hadde blitt brakt inn i saken på et mye tidligere tidspunkt, så er det ikke tvil om at vi nå hadde hatt en helt annen situasjon.

Basert på vedlagte referater begjærer jeg saken undersøk. Alvoret i saken tilsier meg at det er begått straffbare handlinger, og jeg vil derfor anta at kommunen bør overlate etterforsking av saken til politiet, som på sin side må foreta etterforsking og eventuell straffeforfølgelse. Av den grunn får dem kopi av dette skrivet. Videre synes det for meg viktig at saken ikke blir tiet i hjel, og jeg sender derfor også kopi av denne begjæringen til media.

Når det gjelder Liv Berit Einseth’s opptreden i denne saken, så vil jeg be om at hun tas ut av sin stilling med øyeblikkelig virkning, så hun ikke kan volde mer skade enn hun hittil har gjort. Om hun på noe senere tidspunkt kan gjenoppta sitt arbeid vil eventuell gransking og etterforsking avklare.

Vedlegg 5 sider.

Med vennlig hilsen.

Flekkefjord 3. september 2014 - Kenneth Skailand


Flygeblad utdelt - 22. september 2014.

22. september 2014 ble følgende flygeblad delt ut i Flekkefjord:

Om Lister Barnevern.
Vår gutt ble utsatt for en rekke samtaler med ei helsesøster på skolen, noe som førte frem til at han etter et halvt år sa at han ble slått hjemme. 4 juni i år tok barnevernet vår gutt, dette helt uten noe varsel. 2,5 måneder etter at barnevernet tok ham, forklarte han til retten via talsperson at det var noen på skolen som sa han måtte si han var blitt slått hjemme. Historien er helt fantastisk. Vi var med på et opplegg via Sunde Skole og tverrfaglig gruppe der.
 
Vår gutt gjennomgikk en rekke samtaler med helsesøsteren (Liv Berit Einseth). Vi fikk imidlertid aldri noen informasjon om disse samtalene, dette kom frem etter at jeg henta ut alle relevante dokumenter i saken etter at dem tok vår sønn. Helsesøstera sier hun fikk beskjed av barnevernet om ikke å si noe til oss foreldre, og vi på den andre siden snakka med to andre tanter om bagateller mens vi fikk kaffe og koste oss, da på helsehuset (familiesenteret).

Snakk om å bli lurt opp i stry. Jeg har imidlertid nå startet prosessen med å få frem dette i lyset, og har begjært helsesøster Liv Berit Einseth i Flekkefjord Kommune suspendert, gransket, etterforsket og straffet for sin deltakelse her. Må legge til at dette er ikke løse påstander, iherdig arbeid med innhenting og systematisering av dokumenter vil bevise saken.

Barnevernet har 2 hovedpåstander for å ta barnet vårt fra oss:

1.
Vi nekter for å ha slått vår gutt, og det sier barnevernet viser at vi ikke tar vårt barn på alvor.

2.
I samvær nr. 2 konstruerte barnevernet en totalt feilaktig journal som "Beviste" at vi påvirket vår gutt til å forandre utsagn.

Disse 2 hovedgrunnene har barnevernet i sin påstand om at hjelpetiltak for vår del aldri ville nyttet, og at det heller ikke er noe dem kan tilby oss i fremtiden. Omsorgsovertakelse er dermed eneste løsningen. Det dem ikke har med i begjæringen til fylkesnemnda, er de klare fakta at journalen dem benytter, er direkte oppspinn, og så langt fra sannheten den kan komme. Dette har vi klare motbevis på, i form av komplette lydopptak fra hele samværet.

Vi skal møte barnevernet i fylkesnemnda 3, 4 og 5. november, og håper da å vinne frem med saken, og få vår sønn hjem igjen. Han ble for øvrig 9 år nå på lørdag 20. september. Vi har valgt å gå ut med vår sak, dette for at barnevernet skal forstå at dem ikke vil få lov til å arbeide med å ta barn fra vanlige folk på denne måten, uten at vi setter oss til motverge.
Et barnevern er nok nødvendig, men slik dette har utviklet seg, kan vi ikke være bekjente med. I tiden etter 4. juni har jeg hatt kontakt med en rekke andre personer som opplever lignende tilfeller, dette over hele landet. Det er derfor ingen som kan føle seg trygg, neste barn dem tar kan være ditt eget eller et barn du er i nær slekt med.

Ønsker du å følge med i utviklingen, er det bare å følge med på min vegg. Her vil du kunne se tilbake og finne en del informasjon. Send gjerne venneforespørsel.

Det ligger også noe på min egen webside, se
www.mobilcrane.com

Flekkefjord 22. september 2014, Kenneth Skailand.
Tlf: 917 932 11 - Mail:
post@mobilcrane.com

Flygebladet førte til politianmeldelse, hvor jeg den 24. september satt i politiavhør. Først 13 måneder etter ble saken henlagt med påtegning "Intet straffbart forhold", dette en uke etter at jeg leverte rapporten privatetterforsker Finn Abrahamsen produserte da han etterforsket min sak sommeren 2015.

Fylkesnemnda 4. & 5. november 2014.

Selve omsorgsovertakelsen ble behandlet i Fylkesnemnda den 4. og 5. november 2014. Selv om nemnda besluttet å gi offentlig part medhold, så var ikke dette vedtaket så vanskelig å forstå. For saken var ikke utredet. Lister Barnevern hadde ikke undersøkt noe. Og Steven var ikke utredet. Fylkesnemnda ville derfor ha saken inn til ny behandling så snart Steven var utredet. Barnevernskurator Janne Ohnstad benyttet da trenering i fortsettelsen. Saken ble stevnet for tingretten, og rettsoppnevnt sakkyndig engasjert. Det skulle imidlertid gå nesten et år før saken kom opp i Kristiansand Tingrett, hvor vedtaket fra Fylkesnemnda ble opphevet.

Avisen Agder - 23. januar 2015.

Avisen Agder omtalte gjeldende barnevernssak så utførlig at avisen ble felt av PFU. Artikkelen omtalte i detaljer hvordan Steven hadde det under det offentliges omsorg. Kontaktlærer Eli-Margrethe Uglem ringte samme dag til Lister Barnevern med bekymring om hvordan Steven hadde det da, sett opp mot hvordan hun kjente til Steven fra tidligere. Barnevernskurator Janne Ohnstad tok imot meldingen, noterte den ned, stemplet dokumentet som mottatt, og FEILARKIVERTE DERETTER MELDINGEN. Så glemte hun bort alle andre plikter om hva som skal skje når barnevernet mottar en bekymringsmelding.

«Klager» ble gjort kjent med at det skulle foreligge en slik melding ut på våren, og benyttet list og etterretning for å få meldingen frem i dagen. Først 10. juli 2015 ble meldingen «FUNNET» i Lister Barneverns arkiver og ført inn i dokumentoversikten, samt overlevert privat part.


Psykolog Egil Launes – Våren 2015.

Våren 2015 ble psykolog Egil Launes engasjert av Lister Tingrett til først å utrede Steven, og deretter utrede selve saken og foreldres omsorgsevner. Utredningen var omfattende, med ett unntak. Psykolog Egil Launes evnet ikke å gå inn i faktiske forhold rundt hva som egentlig hadde skjedd. Ikke på noe tidspunkt ville han høre den siden, hva som egentlig skjedde mellom 7. november 2013 og 4. juni 2014. Han kom også frem til diagnosen ODD (Oppositional Defiant Disorder; ODD). Imidlertid ble den diagnosen senere avkreftet av ABUP, som utredet Steven og saken fra høsten 2015 til sommeren 2016. (Se nedenfor).

Lister Tingrett 8. – 10. juni 2015.

Saken var egentlig berammet ved Lister Tingrett den 8. – 10. juni 2015. Imidlertid erklærte Tingrettsdommer Hilde K. Sakariassen seg inhabil kort tid før saken, etter at advokat Ole Andreas Thrana hadde sendt henne en dom. At saken ble utsatt/flyttet i siste liten var nok uansett en fordel, da Thrana ikke syntes å ha gjort noe i saksforberedelser, hvilket han heller ikke senere gjorde.

Fosterhjemmet i Skien 10. juni 2015.

Da saken ble utsatt, startet Lister Barnevern prosess for å flytte Steven til et permanent fosterhjem i Skien. Dette hjemmet hadde Lister Barnevern hatt i beredskap i lengre tid (trolig betalt for). De oppnådde imidlertid ikke å gjennomføre planlagte flytting, da dette ble sterkt motargumentert mot av undertegnede (far). Det pågikk som beskrevet utredning av rettsoppnevnt psykolog Egil Launes samtidig. Det skulle tatt seg ut og flytte Steven midt i den prosessen.

Privatetterforsker Finn Abrahamsen - 23. juni 2015.

23. juni 2015 ble privatetterforsker Finn Abrahamsen engasjert til å gå gjennom alle sakens dokumenter. Hans rapporter er ikke til å misforstå.

Steven hjem i 14 dager 27. juli 2015.

27 juli kom Steven hjem til et 14 dagers opphold, hvor psykolog Egil Launes kunne vurdere ham i hans hjem. Dette endte opp med at Steven ikke ville reise igjen, og ingen ville bruke tvang. Barnevernsleder Mette Madsen sendte da beskjed at Steven skulle bo hjemme og begynne på skole hjemme, inntil saken ble endelig bestemt i Kristiansand Tingrett 1. september 2015. I realiteten tapte barnevernet sin sak der og da.

Kristiansand Tingrett 1. – 2. september 2015.

Få dager før saken gikk for Kristiansand Tingrett, anbefalte advokat Ole Andreas Thrana at privat part skulle trekke saken. Ingen vitner var heller da innkalt, ei noen form for plan lagt for saken. Anbefalingen ble på det sterkeste tilbakevist, med beskjed om at det ble full sak, alternativt kunne barnevernet trekke seg. Få timer etter kom det tilbakemelding om at Lister Barnevern trakk seg.

Politianmeldelse - 19. oktober 2015.

Flekkefjord Kommune v/helseetaten og Lister Barnevern politianmeldes i en omfattende dokumentsamling, hvor alle påstander bevises ved bruk av uomtvistelige beviser. Politiet henlegger etter kort tid. Saken påklages til Statsadvokaten, som opprettholder henleggelsen. Saken begjæres igjen gjenopptatt januar 2018, etter at flere ansatte ved Flekkefjord Kommune / Lister Barnevern har innrømmet begåtte lovbrudd i straffesak mot «Klager». Begjæringen ble igjen avvist.

ABUP’s utredning – Høsten 2015 til sommeren 2016.

I forbindelse med gjenopptakelse av skolegang ved Sunde Skole ble Barne og Ungdomspsykiatrien i Flekkefjord involvert, noe som resulterte i en omfattende rapport som satte hele ansvaret for oppstått sak på Lister Barneverns handtering av saken.

Forskjellsbehandling.

«Klager» sitter på opplysninger om en barnevernssak i Lyngdal som fremstår som ytterpunktet i andre enden av en skala hvor det klart fremgår at Lister Barnevern gjør det som gjøres kan for ikke å undersøke en sak. I denne saken har en ansatt i kirken påvirket barnevernet til å helomvende over natten. I dokumenter fra barnevernet hevdes det ene dagen at mor er sterkt uskikket til å ta seg av sitt barn, og barnet tas fra mor ved hjelp av politiet og plasseres hos far. Dagen etter er situasjonen snudd helt om, dette klart etter anmodning fra nevnte ansatte i kirken.

Barnet som her ble omtalt hadde en søster som etter hvert blir tema i en annen sak, hvor det fremkommer sterke signaler om mulig misbruk. Jenta var da 4 år gammel. Barnevernet har i denne saken motarbeidet alle forsøk på å utrede saken, på tross av gjentatte forsøk. Legevakt er også koblet inn ved to anledninger, og det er gjort notater av leger, men til ingen nytte. I et forsøk på å få litt mer fokus på saken ble det postet noe info på sosiale medier. Dette førte etter hvert til reaksjon fra politiet. Men ikke for å finne ut hva som egentlig er saken. Nei, kun straffereaksjoner mot publiseringene. Selv det faktum at det er benyttet grove skriftlige trusler mot dem som har publisert, har ikke blitt hensynstatt.

«Klager» har følgende påstand.

Det går tydelig frem av tilgjengelig dokumentasjon at Lister Barnevern har brutt en rekke lover og forskrifter. Feilaktige påstander er fremmet som sannheter, og ingen ting er gjort for å undersøke hvor påstandene kommer fra. Dokumenter er endret og referater skrevet med så store negative vinklinger at det må oppfattes som utført med forsett. Likeledes har flere offentlige personer uttalt seg feilaktig mot bedre viten. Dette går klart frem i foreliggende dokumentasjon og lydfiler.

Kort oppsummert:

Familieterapeut Inger Lill Grimestad:
Hevder 10. februar 2014 at barnevernet ikke er involvert i saken. Bekrefter det samme 2. september 2014. I hennes forklaring 5. november 2014 opplyses det helt andre ting. Alle tre forklaringer foreligger som lydfiler. I tillegg fremkommer det informasjon som tilsier at hun har bidratt mer enn hun gir inntrykk av, spesielt med tanke på hendelsen fra sommerferien 2013 i Thailand. Inger Lill Grimestad vitnet også i straffesak desember 2017, og oppsummert hviler det et ansvar mellom Inger Lill Grimestad og Liv Berit Einseth.

Helsesøster Liv Berit Einseth:
Helsesøsteren har hatt en rekke samtaler med Steven på skolen. Hun har ikke gjort noe forsøk på å hjelpe til, heller stikk motsatt. Hun hevder i flere tilfeller å ha formidlet informasjon til familieterapeut Inger Lill Grimestad, som på sin side benekter mye av dette. Hun har likeledes sterke motsetninger i sitt politiavhør, hvor hun på et sted hevder å først fått kjennskap til rykte om mulig vold i saken våren 2014, mens hun i samme avhør hevder at hun agerte som om at det var vold i saken allerede i januar 2014. Kontaktlærer Hilde Holmgren Jensen kan bekrefte at det ikke var nevnt vold i basisteams møte 7. november 2013, og dette møtet er det eneste møtet hvor mor til Steven har deltatt sammen med helsesøster Liv Berit Einseth. Altså eksisterer den påståtte volden kun i helsesøsterens hode.

Helsesøsterens handtering av saken etter samtalen med Steven 8. april 2014 må også ses på med kritiske øyne. Ikke minst bør det ses på om det er en sammenheng mellom samtalen mor hadde med Inger Lill Grimestad den 7. april, altså dagen forut. Til sist må man se på mangelen av samtaler fra 8. april 2014 frem til 4. juni 2014. Eller er det bare referater fra disse samtalene som mangler? Det endte i hvert fall opp med en gutt som kokte over av opplysninger om vold i hjemmet i dagene rett før 4. juni 2014. Da han ble vist et bilde av helsesøster Liv Berit Einseth den 13. november 2014, uttalte han følgende: «Det var hun som sa jeg ble slått hele tiden». Har også dette på lydopptak.

Barnevernskurator Janne Ohnstad:
Deltok ikke ved basisteams møte den 7. november 2013, men fikk referat fra møtet tilsendt. Har opptrådt som «Støtte» for helsesøster Liv Berit Einseth i hennes arbeid, ref. helsesøsterens forklaringer. Var derfor klar over identitet på Steven, derav også hvem kontaktlærer hun skulle kontakte januar 2014. Likeledes hvem gutt hun skulle hjelpe skolen med å sende bekymringsmelding om. Når hun så hevder at saken er ny for barnevernet når den starter 4. juni 2014, da snakker hun usant. Det går tydelig frem av helheten at det har foregått en del i kulissene her.

18. juni 2014 forteller Janne Ohnstad til Steven at barnevernet vil han skal bo hos fosterforeldre til han blir 18 år. Etter samværet 26. juni 2014 prøver barnevernet å henge dette på «Klager» (Far). De lykkes ikke, takket være lydopptak. Men de fattet vedtak om samværsnekt basert på feilaktig påstand. Det kom i pågående prosess frem at opplysningen om hva Janne hadde sagt, skulle ha blitt meddelt «klager» i BUF-Etats møte like før samvær. Lydopptak fra dette møtet avkrefter denne påstand. Så her står Janne Tilbake med alle påstander tilbakevist.

Janne Ohnstad forklarer seg i sitt politiavhør den 6. november 2014 som om hun deltok i samvær. Fakta er at hun aldri deltok i noe samvær. Det er straffbart å forklare seg feilaktig. Spesielt i en så alvorlig sak.

Etter fylkesnemndas vedtak november 2014, motarbeider Janne Ohnstad både utredning av saken og også å følge opp de rettigheter et barn som er omplassert har. Både telefonkontakt mellom Steven og foreldre, samt oppnevnelse av tillitsperson ble forhindret, og «klager» måtte klage saken inn for Fylkesmannen før disse tingene ble ordnet.

23. januar 2015 underslår Janne Ohnstad bekymringsmeldingen fra kontaktlærer Eli-Margrethe Uglem. Likeledes unnlater hun å besørge for foreskrevet drøfting av melding til barnevernet, samt tilbakemelding til offentlig melder.

Barnevernskurator Julie C G Larsen:
Opptrådte først i saken som stedfortreder for Janne Ohnstad i ferien 2014, samt som tilsynsfører sammen med Torill Tjensvoll. Virket først grei, men det endret seg raskt etter hennes referat fra samværet 26. juni 2014. Hun tok en lengre samtale den dagen rett etter at Steven hadde uttalt seg om dette med å ikke bo hjemme før han ble 18 år. Med stor sannsynlighet var denne samtalen med Janne Ohnstad.

Julie Larsen har med stor sannsynlighet skrevet ett eller flere referater fra samvær med klar hensikt å sverte foreldre for å oppnå at barnevernet styrket sin sak. Dette kommer klart frem om man analyserer samværsreferater. Det kan ses ut som om referatene er skrevet ved bruk av barnevernets egne (ulovlige) lydopptak, og at avsnitt så er stokket litt om for å gi inntrykk av at det hele er skrevet på basis av ekstrem sterk hukommelse. Problemet er at små detaljer da også bytter sted. Om avsnittene så stokkes tilbake dit de hører hjemme, så fremstår hele rapporten som skrevet fra en sann lydlogg. Det er først her vi kommer til poenget. OM BARNEVERNET BRUKER LYDOPPTAK SÅ HERSKER DET INGEN TVIL OM FORSETT NÅR SANNHET FORDREIES. Da snakker vi lovens strengeste straff.Ovenfor nevnte punkter danner herved grunnlag for å klage denne saken inn for Sivilombudsmannen. Det gjøres igjen oppmerksomt på at det er saken som helhet som klages inn. Oppsummert påstås det at saken som helhet er et klart justismord mot en familie. Og det verste av alt er at det finnes flere lignende saker rundt om i vårt lille land. Det anmodes derfor om at Sivilombudsmannen gir de anbefalinger som skal til for at denne saken blir sett litt på. Alle påstander vil kunne bevises ved bruk av foreliggende dokumentasjon. Vi er ikke tjent med et barnevern som er mer beskyttet en noen annen etat i det offentlige, tvert om. Denne saken vil så danne retningslinjer for hva barnevernet kan foreta seg, og hva de ikke kan foreta seg. En gang for alle.

Flekkefjord 25 august 2018.

Med vennlig hilsen Kenneth Skailand

Lastes ned som PDF: Klikk HER.

Etablert 20180826 Rev. 20180826 www.mobilcrane.com bilde 

 
 
Tell a friend about this page
aeston 
Visitors: 69 Last modified: 04.05.2019 Persons online: 42
Til toppen